УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА Plochkite.bg


 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1.www.plochkite.bg е уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма ДМ ПРО ЕООД.

 2. На сайта се предлагат продукти, на които фирма ДМ ПРО ЕООД е директен вносител или разпространител

 3. Сайтът, предоставя възможност за онлайн пазаруване, подробна информация за продуктите, доставка, връзки към фирми производители, търсачка.

 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

 5. ДМ ПРО ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате ДМ ПРО ЕООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил , както и информацията, съдържащата се в техния профил.

 3. ДМ ПРО ЕООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

 4. ДМ ПРО ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката.

ДМ ПРО ЕООД не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които не са налични в склада на фирмата, и са само чрез заявка или с доставка за определен период. За наличието на определен продукт е най – добре да се свържете с оператор.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има форма за поръчка. Информацията за продуктите  съдържат кратко и детайлно описание, името на производителя, снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 кв.м./бр./компл. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Потребителят се ангажира да потвърди направената поръчка и всички детайли по нея, след като оператор на ДМ ПРО ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail.

9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

10. Чрез натискане на бутона "ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА", потребителят извършва действие, което представлява желание, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и ДМ ПРО ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

11. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.


 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от ДМ ПРО ЕООД или куриерска фирма, наета от нас на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в най-близкият склад на ДМ ПРО ЕООД или в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение.

4. ДМ ПРО ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

 3.При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

 4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от ДМ ПРО ЕООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

 5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

 ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на ДМ ПРО ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение ДМ ПРО ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на ДМ ПРО ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).

 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злонамерени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злонамерено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

 ОТГОВОРНОСТИ

1. ДМ ПРО ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта откомпютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. ДМ ПРО ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. ДМ ПРО ЕООД  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта.ДМ ПРО ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.plochkite.bg

4. ДМ ПРО ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. ДМ ПРО ЕООД  не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. ДМ ПРО ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. ДМ ПРО ЕООД се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.